Yazım Kuralları

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS)
YAZIM KURALLARI
Makale Hazırlama
Dil: Türkçe, Kürtçe, İngilizce. Derginin dili Türkçe, Kürtçe ve İngilizcedir.
Makale Türleri: Araştırma Makalesi, Derleme Makale, Olgu Sunumu, Kitap Değerlendirmesi, Çeviri Makale
Bununla birlikte, yazarlara çalışmanın yayılması için mümkün olduğunca özlü olmasını tavsiye ediyoruz.
Makale Formatı: A4
Görsel Formatı: JPEG En az 300 dpi
Kaynak Gösterim Stili: APA
Yazar Değişikliği: Yalnızca makale kabul edilmeden önce işleme alınır. Yazarlar, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları gerekir.

Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni
• Yazılar A4 boyutunda kâğıda, MS Word veya uyumlu programlarla yazılmalıdır. Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Yazılar 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalı, sayfalar numaralandırılmalıdır. Makalelerin uzunluğu en fazla 9.000 sözcük olmalıdır. Özel yazı karakterleri kullanılmamalı, transkripsiyon işaretleri varsa bununla ilgili dokumanlar ulaştırılmalıdır.
• Makalenin başlığı içerikle uyumlu olup koyu harflerle yazılmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir.
• Makalenin başında, en fazla 200 ile 250 sözcükten oluşan bir öz yer almalıdır. Türkçe dışındaki dillerde yazılan makalelerde öz makalenin orijinal dilinin yanı sıra Türkçe ve İngilizce olarak da yazılmalıdır. İngilizce öz kısmında makalenin ismine de yer verilmelidir. Özlerin altında genelden özele doğru sıralanmış 4 ila 6 sözcükten oluşan anahtar sözcükler bulunmalıdır.
• Başlıklar koyu harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlıdır. Ana başlıkların, 1., 2., ara başlıklarınsa, 1.1., 1.2., 2.1., 2.2 şeklinde numaralandırılması tavsiye edilir. Ana ve ara başlıkların tümü (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) koyu harflerle yazılmalıdır. Giriş ve Sonuç kısmı numaralandırılmamalıdır.
• Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, “tırnak içinde” gösterilir, eğik veya koyu karakter kullanılmaz. Hem “tırnak içinde” hem eğik veya hem koyu hem eğik yazmak gibi çifte vurgulama yapılmaz.
• Bölüm ve paragraf başlarında girinti uygulanmaz.
• Yazılarda kullanılan çizim, grafik, resim ve benzeri malzemeler JPEG ya da GIF formatında olmalıdır. Görsel malzeme ve ekler gerektiğinde e-posta yoluyla ayrıca ulaştırılmalıdır.
• Kürtçe (Kurmancî, Zazakî) Latin alfabesi ile yazılan makalelerde, standart kabul edilen Hawar Alfabesi kullanılmalıdır.
• Ayrı bir dosyada yazarın adı, soyadı, unvanı, görev yaptığı kurum, ORCID numarası ve e-posta adresi belirtilmelidir.

Kaynak Gösterimi
Alıntı yapma ve kaynak göstermede APA yöntemi kabul edilmektedir.
Dipnot ve kaynakların yazımı konusunda, yöntem bakımından kendi içinde tutarlılık şarttır. Uzun yapıt (kitap, dergi, gazete vb.) adları eğik, kısa yapıt (makale, öykü, şiir vb.) adları ise “tırnak içinde” yazılır. Ayrıca dipnotların yalnızca metne alınamayan ek bilgiler için kullanılması önerilir:
Bir yapıtın derleyeni, çevireni, yayıma hazırlayanı, editörü varsa künyede mutlaka gösterilmelidir.
Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde, yazarı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmiş olanlar kullanılır. Ayrıca künye bilgilerinde parantez içinde erişim tarihi belirtilmelidir.
Ulaşılabilir kaynaklarda ikincil kaynak kullanımından kaçınılmalıdır.
Atıf yapılmayan çalışmalara Kaynaklar kısmında kesinlikle yer verilmemelidir.
Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Eserlerin yayınevleri açık şekilde ve makalelerin bulunduğu sayfa aralıkları belirtilmelidir.
Latin harfleri dışındaki alfabelerle yazılmış makalelerde Latin harfleriyle yazılmış başlık, öz, anahtar kelimeler, ve kaynakçaya (referanslar) yer verilmelidir.

Metin içi Kaynak (APA) Kaynakça Gösterimi Sistemi

Tek Yazarlı Kitap
Metin İçi: (Say, 1999: 72)
Kaynakça: Say, A. (1999). Müzik Tarihi. (9.Baskı). İstanbul: Pan Yayınları.

İki Yazarlı Kitap
Metin İçi: (Kökdemir ve Demirutku, 2000: 148)
Kaynakça: Kökdemir, D. ve Demirutku, K. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

Üç Yazarlı Kitap
Metin İçi: (Kökdemir, Şenocak ve Demirutku, 2000: 148)
Kaynakça: Kökdemir, D., Şenocak, C. ve Demirutku, K. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

Yazar Sayısı Üçten Fazla
Metin İçi: (Kökdemir ve diğ., 2000: 148)
Kaynakça: Kökdemir, D., Şenocak, C., Demirutku, K., Yusufi, F., Özyurt, R. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

Aynı Yazar, Aynı Yılda Birden Fazla Yayın
Metin İçi: (Harvey, 1999 a: 148)
Kaynakça: Harvey, D. (1999 a). The Urbanization of Capital. Oxford: Blackwell. Harvey, D. (1999 b). The Consciousness and Spatial Structures. Londra: Macmillan.

Kitaptan Bölüm
Metin İçi: (Şimşek, 2000: 154)
Kaynakça: Şimşek H. (2000). Nitel araştırmanın planlanması. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (2. baskı) içinde (49-91). Ankara: Seçkin Yayınları.

Çeviri Kitap
Metin İçi: (Harvey, 1999: 148)
Kaynakça: Harvey, D. (1999). Müzik Tarihi. A. Coşkun (Çev). İstanbul: Pan Yayınları.

Kitaplardaki Çeviri Makale
Metin İçi: (Harvey, 1999: 148)
Kaynakça: Harvey, D. (1999 ). Modern Dünyada Sanat. A. Can (Çev). Modern Sanat. Ankara: Pan Yayınları, 10, 25-40.

Tek Editörlü Kitap
Metin İçi: (Karancı, 2005: 148)
Kaynakça: Karancı, A.N. (Ed.). (2005). Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

İki Editörlü Kitap
Metin İçi :(Savaşır ve Şahin, 1997: 148)
Kaynakça: Savaşır, I. ve N. H. Şahin (Ed.). (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği

Editörlü Kitaptan Bölüm
Metin İçi: (Sucuoğlu, 1997: 148)
Kaynakça: Sucuoğlu, B. (1997). Özürlü Çocukların Aileleri ile Yapılan Çalışmalar. A. N. Karancı (Ed.). Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği İçinde (35-56). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Tek Yazarlı Dergi Makalesi
Metin İçi: (Özkan, 2007)
Kaynakça: Özkan, T. (2007). The Effects of the 2001 Economic Crisis on the Insurance Industry in Turkey: Increasing the Share of Foreign Capital. The Business Review, Cambridge. 9 (1), The USA, 230-236.

Ansiklopedi Makalesi
Metin İçi: (Warrens, 1997)
Kaynakça: Warrens, A.(1997). Mental retardation and environment. International Encyclopedia of Psychiatry. Psycology, Psychonalysis and Nerology içinde (c.7, 202-207). New York: Aesculapius Publishers.

Dergilerdeki Çeviri Makale
Metin İçi: (Bernard, 1991)
Kaynakça: Bernard, A. (1991). Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümlenmesinde Yeni Yaklaşımlar. R. Sirmen (Çev.). Dış Politika Dergisi. 7, 110-132.

Kitaplarda Yayınlanan Çeviri Makale
Metin İçi: (Demac, 1991)
Kaynakça: Demac, A. (1991). İletişim Uyduları ve Üçüncü Dünya. Y. Kaplan (Der. ve Çev.). Enformasyon Devrimi Efsanesi. Kayseri: Rey Yayıncılık.

Tezler ve Yayınlanmamış Çalışmalar
Metin İçi:(Üstünipek, 1998: 182)
Kaynakça: Üstünipek, M. (1998). Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Sanat Yapıtı Piyasası. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: MSÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dergi Makalesi (Yazarsız)
Metin İçi: (“Blood Business,” 1998)
Kaynakça: The Blood Business. (1992, September 11). Time, 97, 47-48.

Gazete Makalesi (Yazarsız)
Metin İçi:(“Amazing Amazon Region,” 1998)
Kaynakça: Amazing Amazon Region. (1998, January 12). New York Times, s.11.

Raporlar ve Bültenler
Metin İçi: (Mead, 1992)
Kaynakça: Mead, J.V. (1992). Looking at Old Photographs: Investigating the Teacher Tales That Novice Teachers Bring with Them (Report No. NCRTL-RR-92-4). East Lansing, MI: National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 346 082)

Dolaylı Referans
Metin İçi: (Komisar, aktaran Adıyeke 1999: 13)
Kaynakça: Dolaylı referans ile ilgili tüm bilgilere yer verilmelidir.

Film
Metin İçi: Kurtuluş (Öztan, 1996)
Kaynakça: Öztan, Z. (1996). Kurtuluş [Film]. Türkiye. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Televizyon Programı
Metin İçi:Sansürsüz (Bulut, 2009)
Kaynakça: Bulut, Y. (2009). Sansürsüz [TV Programı]. Med Yapım. İstanbul: Habertürk TV.

Radyo Programı
Metin İçi: Çeşm-i Siyah (Toprak, 2009)
Kaynakça: Toprak, A. (2009). Çeşm-i Siyah [Radyo Programı]. İstanbul: İstanbul Radyosu.

Yasa ve Yönetmelikler
Metin İçi: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun. (1995)
Kaynakça: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun. (1995). T.C. Resmi Gazete, 22311, 12 Haziran 1995.

Elektronik Makale ve Yayınlar
Metin İçi: (Özkan, 2006)
Kaynakça: Özkan, T. (2006). Sigorta Sektörünün Türkiye Ekonomisine Net Döviz Etkisi. Öneri Dergisi, T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Organı. Altı Aylık Dergi, Sayı: 25, Yıl:12, Cilt:7. 91-106. Erişim Tarihi: 16 Şubat 2007, http://sbe.marmara.edu.tr/oneri/ 

(Veri tabanında bulunan dergi makalesi)
Metin İçi: (Jacobson, 2006)
Kaynakça: Jacobson, J.W. (2006). A History of Facilitated Communication: Science, Pseudoscience, and Antiscience. American Psychologist, 50, 750-765. Retrieved January 12, 2006, PsycARTICLES veritabanı

Yazarsız Alıntılar
Metin İçi: (Türkiye Bankalar Birliği [TBB], 2009)
Kaynakça: Türkiye Bankalar Birliği [TBB]. (2009). Erişim Tarihi: 25 Kasım 2009,
http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/istatistiki_raporlar/Uc_Aylik_Banka_Bilgileri_(Son_Donem_Karsilastirmali)_/883/Tablolar/Tablo_1-Aktif_Buyuklugune_Gore_Banka_Siralamasi.xls

Son Kontrol Listesi
Aşağıdaki öğelerin mevcut olduğundan emin olun:
1. Yazar bilgileri eklendi.
E-posta adresi
Tam posta adresi
Telefon numarası
2. Gerekli tüm dosyalar yüklendi.
Makale metni
Telif Hakkı Anlaşması
3. Makale "yazım denetimi" ve "dilbilgisi denetimi" yapıldı.
4. Kaynakçada adı geçen tüm referanslar metinde alıntılanmıştır ve bunun tersi de geçerlidir.

Makale Gönder
Yapılan başvurularda, çalışmanın sorumlu yazarının (corresponding author) hesabı kullanılmalıdır. Başvuru ile ilgili bütün yazışmalar dergi sistemi üzerinden gönderilen elektronik posta ile sorumlu yazara iletilmektedir.
Makale dosyasını yüklerken, çift körleme hakemlik sürecinden dolayı bu dosyanın yazarın kimliğini deşifre edecek herhangi bir unsur içermediğinden emin olun.
Ayrı Ayrı Yüklemeniz Gereken Dosyalar:
1)
Makale Tam Metni
2) Yazar bilgilerine yer veren dosya
3) Telif Hakkı Bildirim Metni

Gönderim sırasında yazardan elektronik ortamda aşağıdaki taahhüt alınır:
1. Bu çalışmayı derginize göndermek için yetkiliyim/ortak yazarlar tarafından yetkilendirildim.
2. Makale orijinaldir, başka bir hakemli dergide resmi olarak yayınlanmamıştır, başka bir dergi tarafından değerlendirmeye alınmamıştır ve mevcut herhangi bir telif hakkı veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal etmemektedir.
3. Makalenin editoryal olarak yayımlanmak üzere kabul edilmesi halinde, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanslanacağını kabul ediyorum/ediyoruz.
4. Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin telif ve fikri mülkiyet hakları saklıdır. Yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca vuku bulacak hak talebi veya açılacak davalarda yayıncının hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu taahhüt eder(ler).
5. Yazar(lar), makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını taahhüt eder(ler).

Son Güncelleme Zamanı: 18.04.2024 13:11:21

29370

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.