Extended Summary Hakkında

EXTENDED SUMMARY (GENIŞLETILMIŞ ÖZET) HAKKINDA1

• The Journal of Mesopotamian Studies (JMS), 2021 Mart (c.6 s.1) sayısından itibaren makaleleri Genişletilmiş Özet (Extended Summary) ile birlikte yayınlama kararı almıştır.
• 01.03.2021 tarihinden itibaren gönderilen makalelerde, makaleye uluslararası yazarlar tarafından atıf yapılmasını sağlayacak ölçüde, makalede yer verilen bilgi ve görüşlerin derlendiği, en az 750 en fazla 1000 kelimeden oluşan İngilizce bir ‘Extended Summary’ yer almalıdır.
• Genişletilmiş Özet, İngilizce dışında yazılmış makalelerden talep edilmektedir. Genişletilmiş Özetin dili İngilizce olup, makalelerin JMS dergisine ilk başvurusu esnasında talep edilecektir.
• Genişletilmiş Özet, makalenin Abstract kısmından sonra yer almalıdır. Genişletilmiş özet bölümünde ayrıca Anahtar Kelimelere yer verilmemelidir.
• Genişletilmiş özet, çalışmanın amacını, problemini, metodunu, bulgularını, sonuçlarını ve önerilerini alt başlıklar halinde veya alt başlık olmadan yer vermelidir. Genişletilmiş özet içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne göre çeşitlilik gösterebilir.

Genişletilmiş Özet (Extended Abstract) aşağıdaki bilgileri içermelidir.
Giriş ve Çalışmanın Amacı (Introduction and Research Purpose): Genişletilmiş özetin ‘giriş ve amaç’ bölümünde araştırmanın hangi soru veya sorulara cevap aradığı, hangi araştırma sorusu veya sorularına dayandığı konusunda okuyucuda net bir fikir oluşmasını sağlayacak şekilde bilgi verilmelidir ve bu çalışmanın neden gerekli olduğu üzerinde durulmalıdır.
Kavramsal/kuramsal çerçeve (Literature Review): Bu bölümde yapılan çalışmanın konusu ve amacı ile ilgili olan çalışmalar özetlenmeli ve çalışmanın bu anlamda neden önemli / anlamlı olduğu, hangi boşluğu dolduracağı ve ne gibi ek katkılar sağlayacağı belirtilmelidir.
Yöntem ve Bulgular (Methodology and Findings): Genişletilmiş özetin bu bölümünde, çalışma nitelik ve nicelik yönünden tanımlanmalıdır ve araştırmanın yöntemi verilmelidir. Ayrıca çalışmanın bulguları kavramsal / teorik çerçeveye göre tartışılmalı, benzerlikler ve farklılıklar ve nedenleri değerlendirilmelidir.
Sonuç ve Öneriler (Conclusions and Recommendation): Çalışmada elde edilen bulgulara bağlı olarak kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkili ve ilgili literatüre katkı sağlayan veya sağlayacağı düşünülen önemli konulara yer verilmelidir. Çalışma esnasında karşılaşılan sınırlamalar bu bölümde ifade edilmelidir. Çalışmanın yarar ce katkılarından bahsedildikten sonra uygulayıcı ve/veya araştırmacılara öneriler yazılmalıdır.

1 Bu rehberin hazırlanmasında İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin ‘Extended Summary’ rehberinden yararlanılmıştır.

Son Güncelleme Zamanı: 19.02.2024 13:25:06

29370

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.