Yazar Rehberi

JMS

The Journal of Mesopotamian Studies

YAYIM İLKELERİ

Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü tarafından çıkarılan JMS (The Journal of Mesopotamian Studies), Kürt, Arap ve Süryani dili kültürü ve edebiyatları alanlarındaki bilimsel nitelikli çalışmalara yer veren hakemli bir dergidir. Kış (Şubat) ve Yaz (Ağustos) sayıları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Yayımlanacak yazılarda bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana bir yenilik getirme ve başka yerde yayımlanmamış olma şartı aranır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, yayımlanmamış olmak şartıyla kabul edilebilir.

Yazıların Değerlendirilmesi

• Dergimize gönderilen yazılar, öncelikli olarak yayın kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. İlkelere uygun bulunanlar, iki hakeme gönderilir. Yazarlar, hakemlerin önerilerini dikkate alıp gerekli düzeltmeleri yaparlar; fakat katılmadıkları noktalara itiraz etme hakkına sahiptirler.

 • Gönderilen telif makaleler, Editör Kurulu tarafından incelendikten sonra değerlendirilmek üzere “kör hakem” yöntemiyle konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Makale, en az iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayımlanır. Hakem raporları yazara gönderilerek karar bildirilir.

• Hakemlerden biri veya her ikisi, “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” görüşü belirtirse, gerekli düzeltmelerin yapılması için makale yazara gönderilir. Düzeltme yapıldıktan sonra hakemlerin uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı hakem veya Editör Kurulu tarafından değerlendirilir. Ayrıca yazarların, hakemler tarafından belirtilen görüşlere itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Yapılan itirazlar editör kurulu tarafından görüşülüp uygun bir karar alınır.

• Yayımlanmasına karar verilen yazılar, sayfa düzenlemesi yapıldıktan sonra pdf formatında yazarlara gönderilir. Yazar son okumayı yapar ve gerekli düzeltmeleri metin üzerinde işaretleyerek dergiye geri gönderir.

• Yayımlanmayan yazılar iade edilmez ve yazılardaki görüşlerin yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.

• Yayımlanan yazılar için yazardan dergiye veya dergiden yazara herhangi bir ücret ödenmez.

• Yayın aşamasında yazılar üzerinde esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler Editör Kurulu tarafından yapılabilir. 

• Yayımlanan yazıların yayım hakları MAÜ Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü’ne devredilmiş sayılır. Bu devir, sanal ortamı da kapsar.

·       Makale gönderimi ve değerlendirme süreci Dergipark sistemi üzerinden yürütülür.

·       Makaleler değerlendirme sürecine alınmadan önce iThentica intihal programı kullanılarak benzerlik analizine tabii tutulur.

 

 

Yayım Dili

• JMS’nin yayım dili Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Süryanicedir. Ancak her sayıda, dergide yer alan çalışmaların en az yarısının Kürtçe ve onun çeşitli lehçelerinde yazılmış olması ilke olarak benimsenmiştir. Dergiye gönderilecek yazıların akademik dil kullanımıyla ilgili her türlü kusurdan arınmış olması gerekir.

Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni

• Yazılar A4 boyutunda kâğıda, MS Word veya uyumlu programlarla yazılmalıdır. Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Yazılar 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalı, sayfalar numaralandırılmalıdır. Makalelerin uzunluğu en fazla 9.000 sözcük olmalıdır. Özel yazı karakterleri kullanılmamalı, transkripsiyon işaretleri varsa bununla ilgili dokumanlar ulaştırılmalıdır.

• Yazarın adı, soyadı, unvanı, görev yaptığı kurum, ORCID numarası ve e-posta adresi mutlaka belirtilmelidir.

 • Makalenin başlığı içerikle uyumlu olup koyu harflerle yazılmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir.

• Makalenin başında, en fazla 150 ile 200 sözcükten oluşan bir öz yer almalıdır. Türkçe dışındaki dillerde yazılan makalelerde öz makalenin orijinal dilinin yanı sıra Türkçe ve İngilizce olarak da yazılmalıdır. İngilizce öz kısmında makalenin ismine de yer verilmelidir. Özlerin altında genelden özele doğru sıralanmış en az 5 en fazla 7 sözcükten oluşan anahtar sözcükler bulunmalıdır.

• Başlıklar koyu harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlıdır. Ana başlıkların, 1., 2., ara başlıklarınsa, 1.1., 1.2., 2.1., 2.2 şeklinde numaralandırılması tavsiye edilir. Ana ve ara başlıkların tümü (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) koyu harflerle yazılmalıdır.

• Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, “tırnak içinde” gösterilir, eğik veya koyu karakter kullanılmaz. Hem “tırnak içinde” hem eğik veya hem koyu hem eğik yazmak gibi çifte vurgulama yapılmaz.

• Bölüm ve paragraf başlarında girinti uygulanmaz.

• Yazılarda kullanılan çizim, grafik, resim ve benzeri malzemeler JPEG ya da GIF formatında olmalıdır. Görsel malzeme ve ekler gerektiğinde e-posta yoluyla ayrıca ulaştırılmalıdır.

  •  Gönderilen makalelerde, makaleye uluslararası yazarlar tarafından atıf yapılmasını sağlayacak ölçüde, makalede yer verilen bilgi ve görüşlerin derlendiği, en az 750 en fazla 1000 kelimeden oluşan İngilizce bir ‘Extended Summary’ yer almalıdır. Genişletilmiş Özet, İngilizce dışında yazılmış makalelerden talep edilmektedir. Genişletilmiş Özetin dili İngilizce olup, makalelerin JMS dergisine ilk başvurusu esnasında talep edilecektir. Genişletilmiş Özet, makalenin kaynakça kısmından sonra yer almalıdır. Genişletilmiş özet bölümünde ayrıca kaynak gösterimi yapılmamalıdır. Genişletilmiş özet, çalışmanın amacını, problemini, metodunu, bulgularını, sonuçlarını ve önerilerini alt başlıklar halinde veya alt başlık olmadan yer vermelidir. Genişletilmiş özet içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne göre çeşitlilik gösterebilir.

Kaynak Gösterimi

• Alıntı yapma ve kaynak göstermede APA yöntemi kabul edilmektedir.

·       Dipnot ve kaynakların yazımı konusunda, yöntem bakımından kendi içinde tutarlılık şarttır. Uzun yapıt (kitap, dergi, gazete vb.) adları eğik, kısa yapıt (makale, öykü, şiir vb.) adları ise “tırnak içinde” yazılır. Ayrıca dipnotların yalnızca metne alınamayan ek bilgiler için kullanılması önerilir:

• Bir yapıtın derleyeni, çevireni, yayıma hazırlayanı, editörü varsa künyede mutlaka gösterilmelidir.

• Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde, yazarı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmiş olanlar kullanılır. Ayrıca künye bilgilerinde parantez içinde erişim tarihi belirtilmelidir.

• Ulaşılabilir kaynaklarda ikincil kaynak kullanımından kaçınılmalıdır.

 • Atıf yapılmayan çalışmalara Kaynaklar kısmında kesinlikle yer verilmemelidir.

• Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Eserlerin yayınevleri açık şekilde ve makalelerin bulunduğu sayfa aralıkları belirtilmelidir.

·       Latin harfleri dışındaki alfabelerle yazılmış makalelerde Latin harfleriyle yazılmış başlık, öz, anahtar kelimeler, ve kaynakçaya (referanslar) yer verilmelidir.


              a. Metin içi Kaynak (APA) Kaynakça Gösterimi Sistemi

Tek Yazarlı Kitap

 

Metin İçi

(Say, 1999: 72)

 

Kaynakça

Say, A. (1999). Müzik Tarihi.  (9.Baskı). İstanbul: Pan Yayınları.

 

İki Yazarlı Kitap

 

Metin İçi

(Kökdemir ve Demirutku, 2000: 148)

 

Kaynakça

Kökdemir, D. ve Demirutku, K. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara:  Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

 

Üç Yazarlı Kitap

 

Metin İçi

(Kökdemir, Şenocak ve Demirutku, 2000: 148)

 

Kaynakça

Kökdemir, D., Şenocak, C. ve Demirutku, K. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara:  Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

 

Yazar Sayısı Üçten Fazla

 

Metin İçi

(Kökdemir ve diğ., 2000: 148)

 

Kaynakça

Kökdemir, D., Şenocak, C., Demirutku, K., Yusufi, F., Özyurt, R. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara:  Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

 

Aynı Yazar, Aynı Yılda Birden Fazla Yayın

 

Metin İçi

(Harvey, 1999 a: 148)

 

Kaynakça

Harvey, D. (1999 a). The Urbanization of Capital. Oxford: Blackwell. Harvey, D. (1999 b). The Conciousnes and Spatial Structures. Londra: Macmillan.

 

Kitaptan Bölüm

 

Metin İçi

(Şimşek, 2000: 154)

 

Kaynakça

Şimşek H. (2000). Nitel araştırmanın planlanması. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri   (2. baskı) içinde (49-91). Ankara: Seçkin Yayınları.

 

Çeviri Kitap

 

Metin İçi

(Harvey, 1999: 148)

 

Kaynakça

Harvey, D. (1999). Müzik Tarihi. A. Coşkun (Çev). İstanbul: Pan Yayınları.

 

Kitaplardaki Çeviri Makale

 

Metin İçi

(Harvey, 1999: 148)

 

Kaynakça

Harvey, D. (1999 ). Modern Dünyada Sanat. A. Can (Çev). Modern Sanat. Ankara: Pan Yayınları, 10, 25-40.

 

Tek Editörlü Kitap

 

Metin İçi

(Karancı, 2005: 148)

 

Kaynakça

Karancı, A.N. (Ed.). (2005). Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 

İki Editörlü Kitap

 

Metin İçi

(Savaşır ve Şahin, 1997: 148)

 

Kaynakça

Savaşır, I. ve N. H. Şahin (Ed.). (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği

 

Editörlü Kitaptan Bölüm

 

Metin İçi

(Sucuoğlu, 1997: 148)

 

Kaynakça

Sucuoğlu, B. (1997). Özürlü Çocukların Aileleri ile Yapılan Çalışmalar. A. N. Karancı (Ed.). Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği İçinde (35-56). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 

Tek Yazarlı Dergi Makalesi

 

Metin İçi

(Özkan, 2007)

 

Kaynakça

Özkan, T. (2007). The Effects of the 2001 Economic Crisis on the Insurance Industry in Turkey: Increasing the Share of Foreign Capital. The Business Review, Cambridge. 9 (1),  The USA, 230-236.

 

Ansiklopedi Makalesi

 

Metin İçi

(Warrens, 1997)

 

Kaynakça

Warrens, A.(1997). Mental retardation and environment. International Encyclopedia of Psychiatry. Psycology, Psychonalysis and Nerology içinde (c.7, 202-207). New York: Aesculapius Publishers.

 

Dergilerdeki Çeviri Makale

 

Metin İçi

(Bernard, 1991)

 

Kaynakça

Bernard, A. (1991). Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümlenmesinde Yeni Yaklaşımlar. R. Sirmen (Çev.). Dış Politika Dergisi. 7, 110-132.

 

Kitaplarda Yayınlanan Çeviri Makale

 

Metin İçi

(Demac, 1991)

 

Kaynakça

Demac, A. (1991). İletişim Uyduları ve Üçüncü Dünya. Y. Kaplan (Der. ve Çev.). Enformasyon Devrimi Efsanesi. Kayseri: Rey Yayıncılık.

 

Tezler ve Yayınlanmamış Çalışmalar

 

Metin İçi

(Üstünipek, 1998: 182)

 

Kaynakça

Üstünipek, M. (1998). Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Sanat Yapıtı Piyasası. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: MSÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Dergi Makalesi (Yazarsız)

 

Metin İçi

(“Blood Business,” 1998)

 

Kaynakça

The Blood Business. (1992, September 11). Time, 97, 47-48.

 

Gazete Makalesi (Yazarsız)

 

Metin İçi

(“Amazing Amazon Region,” 1998)

 

Kaynakça

Amazing Amazon Region. (1998, January 12). New York Times, s.11.

 

Raporlar ve Bültenler

 

Metin İçi

(Mead, 1992)

 

Kaynakça

Mead, J.V. (1992). Looking at Old Photograaps: Investigating the Teacher Tales That Novice Teachers Bring with Them (Report No. NCRTL-RR-92-4). East Lansing, MI:National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 346 082)

 

Dolaylı Referans

 

Metin İçi

(Komisar, aktaran Adıyeke 1999: 13)

 

Kaynakça

Dolaylı referans ile ilgili tüm bilgilere yer verilmelidir.

 

Film

 

Metin İçi

Kurtuluş (Öztan, 1996)

 

Kaynakça

Öztan, Z. (1996). Kurtuluş [Film]. Türkiye. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

 

Televizyon Programı

 

Metin İçi

Sansürsüz (Bulut, 2009)

 

Kaynakça

Bulut, Y. (2009). Sansürsüz [TV Programı]. Med Yapım. İstanbul: Habertürk TV.

 

Radyo Programı

 

Metin İçi

Çeşm-i Siyah (Toprak, 2009)

 

Kaynakça

Toprak, A. (2009). Çeşm-i Siyah [Radyo Programı]. İstanbul: İstanbul Radyosu.

 

Yasa ve Yönetmelikler

 

Metin İçi

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun. (1995)

 

Kaynakça

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun Bazı Maddelerinin  Değiştirilmesine İlişkin Kanun. (1995). T.C. Resmi Gazete, 22311, 12 Haziran 1995.

 

Elektronik Makale ve Yayınlar

 

Metin İçi

(Özkan, 2006)

 

Kaynakça

Özkan, T. (2006). Sigorta Sektörünün Türkiye Ekonomisine Net Döviz Etkisi.   Öneri Dergisi, T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Organı. Altı Aylık Dergi, Sayı: 25, Yıl:12, Cilt:7. 91-106. Erişim Tarihi: 16 Şubat 2007, http://sbe.marmara.edu.tr/oneri/

 

(Veri tabanında bulunan dergi makalesi)

 

Metin İçi

(Jacobson, 2006)

 

Kaynakça

Jacobson, J.W. (2006). A History of Facilitated Communication: Science, Pseudoscience, and Antiscience. American Psychologist, 50, 750-765. Retrieved January 12, 2006, PsycARTICLES veritabanı

 

Yazarsız Alıntılar

Metin İçi

(Türkiye Bankalar Birliği [TBB], 2009)

Kaynakça

Türkiye Bankalar Birliği [TBB]. (2009). Erişim Tarihi: 25 Kasım 2009, http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/istatistiki_raporlar/Uc_Aylik_Banka_Bilgileri_(Son_Donem_Karsilastirmali)_/883/Tablolar/Tablo_1-Aktif_Buyuklugune_Gore_Banka_Siralamasi.xls     https://dergipark.org.tr/download/journal-file/8442


by-nc.png


The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.