Güncel Sayı

Sayı: 16, 30.03.2024

Yıl: 2024
Doç. Dr. Ahmet KIRKAN Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0003-3885-5218
Dilbilim, Fonetik ve Konuşma Bilimi, Dünya Dilleri, Edebiyatı ve Kültürü, Kürt Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Karşılaştırmalı ve Ulusötesi Edebiyat
Dr. Şehmus KURT Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0003-1083-8133
Dil Çalışmaları, Dilbilim, Kürt Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Kürt Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Dr. Arş. Gör. Güneş KAN MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7097-6047
Dilbilim
Dr. Mehmet YONAT Mardin Artuklu University 0000-0001-8576-7486
Dil Çalışmaları, Dilbilim, Kürt Dili, Edebiyatı ve Kültürü

Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü yayını olan The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) amacı, Enstitümüz anabilim dallarından olan Kürt Dili ve Kültürüle ilgili edebiyat, dil, tarih, sosyoloji, antropoloji, felsefe ve eğitim alanlarında Türkçe, Kürtçe ve İngilizce dillerinde yapılan akademik çalışmalara yer vermektir. The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi orijinal bilimsel yayınları içerir. Editöryal çalışmalar, çeviri makaleler ve kitap kritiği hariç yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör hakem değerlendirmesi sürecine tabidir.

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi, Kürt Çalışmaları alanında özgün araştırma makalesi, derleme makale, çeviri çeviri makale ve kitap kritiği türlerindeki bilimsel çalışmaları yayımlayan çift kör hakemli, açık erişimli ve çevrimiçi yayın yapan bir dergidir.
Derginin temel amacı adı geçen türlerdeki bilimsel çalışmaları akademik ve bilimsel bir üslup ile ele almaktır. Dergi aynı zamanda Türkiye’de ve dünyadaki üniversiteler bünyesinde yer alan fakülte ve enstitülerdeki Kürt Dili ve Kültürü ile Kürt Dili ve Edebiyatı anabilim dalı yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin hem bilimsel çalışmalarını yayımlayacakları hem de alanın uzmanları tarafından yayımlanan akademik çalışmaları takip edecekleri bir mecra olmayı hedeflemektedir.

Bu açıdan Kürt Dili ve Kültürü ile Kürt Dili ve Edebiyatı programlarının kapsamındaki Kürt dili, edebiyatı ve kültürü interaktif bir yaklaşım ile akademik ve objektif çalışmaların ortaya çıkması derginin temel hedefi olarak ön plana çıkmaktadır. Kürt çalışmalarına uluslararası düzeyde katkı sunmanın önemine inanan The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi, bu amacına ulaşmak için editör kurulunda dünyanın farklı üniversitelerinden alanın uzmanı akademisyenlerle çalışmaktadır.

Ayrıca çok diyalektli ve iki alfabeli olan Kürtçe’nin bu özelliği göz önüne alınarak, dergide Kürtçe’nin bütün diyalektlerine yer verilmesi ve Latin alfabesinin yanı sıra Arap alfabesinin de kullanılması derginin amaç ve kapsamı içerisinde yer almaktadır. Ayrıca bütün makalelerde Kürtçe, Türkçe ve İngilizce Öz’e yer verilmesi ve İngilizce yazılmayan bütün dillerdeki makalelerde İngilizce genişletilmiş özete (extended abstract) yer verilmesi gerekmektedir.

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisine gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen yazılar alanında uzman en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi Editör Kurulu üyeleri, daha sonra her bir gönderiye ilişkin hakemlerin yorumlarını dikkate alır. Gönderilen tüm yazılar için nihai karar Baş Editör'e aittir. The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi Yayın Kurulu, Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uymayı taahhüt eder.

Konu Kategorisi:
Filoloji
Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Sosyal Bilimler

Bilim Alanı:
Kürt Dili Edebiyatı
Kürt Kültürü
Anahtar Kelimeler:
Kürt Lehçeleri
Kürtçe Dilbilim
Kürt Tarihi
Kürt Dili Tarihi
Kürtçe Eğitimi
Klasik Kürt Edebiyatı
Modern Kürt Edebiyatı
Kürt Halk Edebiyatı
Kürt Folkloru
Kürt Sosyolojisi
Kürt Antropolojisi
Kürt İnançları

Yayın Dili
Tam Metin Yayın Dili:
• Birincil Dil: Kürtçe
• İkincil Dil: Türkçe
• Üçüncül Dil: İngilizce

İngilizce ve Latin Alfabesiyle Yazılan İçerik:
• Makale Başlığı: Kürtçe, Türkçe ve İngilizce
• Yazar Adı: Kürtçe ve Türkçe (Latin Alfabesinde)
• Yazar Adresi: Kürtçe ve Türkçe (Latin Alfabesinde)
• Anahtar Kelimeler: Kürtçe, Türkçe & İngilizce
• Kaynakça: Kürtçe veya Türkçe (Latin Alfabesinde)
Tam Metin: Kürtçe (Latin veya Arap Alfabesinde) veya Türkçe veya İngilizce

Makale Başvuruları
Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Okur Kitlesi
The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisinin hedef okuyucu kitlesi; Kürtçe dil ve edebiyatın her alanı ile meslek mensupları, uzmanlar, araştırmacılar, uzmanlık ve doktora öğrencileri yanı sıra bu alanla ilgili öğrencilerdir. Dergimiz sürekli mesleki gelişim ve araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefler.

Ücret Politikası
Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisii yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam kabul etmemektedir. The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisinin tüm giderleri Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü tarafından karşılanmaktadır.

Telif Hakkı
The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Makalelerin Özgünlüğü
The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisinin daha önce başka bir yerde yayımlanan çalışmaları kabul etmez. Ancak bazen yabancı dildeki yayınlanmış makaleler, çeviri makale kategorisinde işleme alınabilir.

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS)
YAZIM KURALLARI

Makale Hazırlama

Dil: Türkçe, Kürtçe, İngilizce. Derginin dili Türkçe, Kürtçe ve İngilizcedir.

Makale Türleri: Araştırma Makalesi, Derleme Makale, Olgu Sunumu, Kitap Değerlendirmesi, Çeviri Makale
Bununla birlikte, yazarlara çalışmanın yayılması için mümkün olduğunca özlü olmasını tavsiye ediyoruz.

Makale Formatı: A4

Görsel Formatı: JPEG En az 300 dpi

Kaynak Gösterim Stili: APA

Yazar Değişikliği: Yalnızca makale kabul edilmeden önce işleme alınır. Yazarlar, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları gerekir.

Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni
Yazılar A4 boyutunda kâğıda, MS Word veya uyumlu programlarla yazılmalıdır. Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır. Yazılar 12 punto ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalı, sayfalar numaralandırılmalıdır. Makalelerin uzunluğu en fazla 9.000 sözcük olmalıdır. Özel yazı karakterleri kullanılmamalı, transkripsiyon işaretleri varsa bununla ilgili dokumanlar ulaştırılmalıdır.
Makalenin başlığı içerikle uyumlu olup koyu harflerle yazılmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir.
Makalenin başında, en fazla 200 ile 250 sözcükten oluşan bir öz yer almalıdır. Türkçe dışındaki dillerde yazılan makalelerde öz makalenin orijinal dilinin yanı sıra Türkçe ve İngilizce olarak da yazılmalıdır. İngilizce öz kısmında makalenin ismine de yer verilmelidir. Özlerin altında genelden özele doğru sıralanmış 4 ila 6 sözcükten oluşan anahtar sözcükler bulunmalıdır.
Başlıklar koyu harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlıdır. Ana başlıkların, 1., 2., ara başlıklarınsa, 1.1., 1.2., 2.1., 2.2 şeklinde numaralandırılması tavsiye edilir. Ana ve ara başlıkların tümü (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) koyu harflerle yazılmalıdır. Giriş ve Sonuç kısmı numaralandırılmamalıdır.
Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, “tırnak içinde” gösterilir, eğik veya koyu karakter kullanılmaz. Hem “tırnak içinde” hem eğik veya hem koyu hem eğik yazmak gibi çifte vurgulama yapılmaz.
Bölüm ve paragraf başlarında girinti uygulanmaz.
Yazılarda kullanılan çizim, grafik, resim ve benzeri malzemeler JPEG ya da GIF formatında olmalıdır. Görsel malzeme ve ekler gerektiğinde e-posta yoluyla ayrıca ulaştırılmalıdır.

• Kürtçe (Kurmancî, Zazakî) Latin alfabesi ile yazılan makalelerde, standart kabul edilen Hawar Alfabesi kullanılmalıdır. 

Ayrı bir dosyada yazarın adı, soyadı, unvanı, görev yaptığı kurum, ORCID numarası ve e-posta adresi belirtilmelidir.

Kaynak Gösterimi
Alıntı yapma ve kaynak göstermede APA yöntemi kabul edilmektedir.
Dipnot ve kaynakların yazımı konusunda, yöntem bakımından kendi içinde tutarlılık şarttır. Uzun yapıt (kitap, dergi, gazete vb.) adları eğik, kısa yapıt (makale, öykü, şiir vb.) adları ise “tırnak içinde” yazılır. Ayrıca dipnotların yalnızca metne alınamayan ek bilgiler için kullanılması önerilir:
Bir yapıtın derleyeni, çevireni, yayıma hazırlayanı, editörü varsa künyede mutlaka gösterilmelidir.
Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde, yazarı, başlığı ve yayım tarihi belirtilmiş olanlar kullanılır. Ayrıca künye bilgilerinde parantez içinde erişim tarihi belirtilmelidir.
Ulaşılabilir kaynaklarda ikincil kaynak kullanımından kaçınılmalıdır.
Atıf yapılmayan çalışmalara Kaynaklar kısmında kesinlikle yer verilmemelidir.
Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Eserlerin yayınevleri açık şekilde ve makalelerin bulunduğu sayfa aralıkları belirtilmelidir.
Latin harfleri dışındaki alfabelerle yazılmış makalelerde Latin harfleriyle yazılmış başlık, öz, anahtar kelimeler, ve kaynakçaya (referanslar) yer verilmelidir.

Metin içi Kaynak (APA) Kaynakça Gösterimi Sistemi

Tek Yazarlı Kitap

Metin İçi: (Say, 1999: 72)
Kaynakça: Say, A. (1999). Müzik Tarihi. (9.Baskı). İstanbul: Pan Yayınları.

İki Yazarlı Kitap
Metin İçi: (Kökdemir ve Demirutku, 2000: 148)
Kaynakça: Kökdemir, D. ve Demirutku, K. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

Üç Yazarlı Kitap
Metin İçi: (Kökdemir, Şenocak ve Demirutku, 2000: 148)
Kaynakça: Kökdemir, D., Şenocak, C. ve Demirutku, K. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

Yazar Sayısı Üçten Fazla
Metin İçi: (Kökdemir ve diğ., 2000: 148)
Kaynakça: Kökdemir, D., Şenocak, C., Demirutku, K., Yusufi, F., Özyurt, R. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

Aynı Yazar, Aynı Yılda Birden Fazla Yayın
Metin İçi: (Harvey, 1999 a: 148)
Kaynakça: Harvey, D. (1999 a). The Urbanization of Capital. Oxford: Blackwell. Harvey, D. (1999 b). The Consciousness and Spatial Structures. Londra: Macmillan.

Kitaptan Bölüm
Metin İçi: (Şimşek, 2000: 154)
Kaynakça: Şimşek H. (2000). Nitel araştırmanın planlanması. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (2. baskı) içinde (49-91). Ankara: Seçkin Yayınları.

Çeviri Kitap
Metin İçi: (Harvey, 1999: 148)
Kaynakça: Harvey, D. (1999). Müzik Tarihi. A. Coşkun (Çev). İstanbul: Pan Yayınları.

Kitaplardaki Çeviri Makale
Metin İçi: (Harvey, 1999: 148)
Kaynakça: Harvey, D. (1999 ). Modern Dünyada Sanat. A. Can (Çev). Modern Sanat. Ankara: Pan Yayınları, 10, 25-40.

Tek Editörlü Kitap
Metin İçi: (Karancı, 2005: 148)
Kaynakça: Karancı, A.N. (Ed.). (2005). Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

İki Editörlü Kitap
Metin İçi :(Savaşır ve Şahin, 1997: 148)
Kaynakça: Savaşır, I. ve N. H. Şahin (Ed.). (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği

Editörlü Kitaptan Bölüm
Metin İçi: (Sucuoğlu, 1997: 148)
Kaynakça: Sucuoğlu, B. (1997). Özürlü Çocukların Aileleri ile Yapılan Çalışmalar. A. N. Karancı (Ed.). Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği İçinde (35-56). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Tek Yazarlı Dergi Makalesi
Metin İçi: (Özkan, 2007)
Kaynakça: Özkan, T. (2007). The Effects of the 2001 Economic Crisis on the Insurance Industry in Turkey: Increasing the Share of Foreign Capital. The Business Review, Cambridge. 9 (1), The USA, 230-236.

Ansiklopedi Makalesi
Metin İçi: (Warrens, 1997)
Kaynakça: Warrens, A.(1997). Mental retardation and environment. International Encyclopedia of Psychiatry. Psycology, Psychonalysis and Nerology içinde (c.7, 202-207). New York: Aesculapius Publishers.

Dergilerdeki Çeviri Makale
Metin İçi: (Bernard, 1991)
Kaynakça: Bernard, A. (1991). Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümlenmesinde Yeni Yaklaşımlar. R. Sirmen (Çev.). Dış Politika Dergisi. 7, 110-132.

Kitaplarda Yayınlanan Çeviri Makale
Metin İçi: (Demac, 1991)
Kaynakça: Demac, A. (1991). İletişim Uyduları ve Üçüncü Dünya. Y. Kaplan (Der. ve Çev.). Enformasyon Devrimi Efsanesi. Kayseri: Rey Yayıncılık.

Tezler ve Yayınlanmamış Çalışmalar
Metin İçi:(Üstünipek, 1998: 182)
Kaynakça: Üstünipek, M. (1998). Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Sanat Yapıtı Piyasası. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: MSÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dergi Makalesi (Yazarsız)
Metin İçi: (“Blood Business,” 1998)
Kaynakça: The Blood Business. (1992, September 11). Time, 97, 47-48.

Gazete Makalesi (Yazarsız)
Metin İçi:(“Amazing Amazon Region,” 1998)
Kaynakça: Amazing Amazon Region. (1998, January 12). New York Times, s.11.

Raporlar ve Bültenler
Metin İçi: (Mead, 1992)
Kaynakça: Mead, J.V. (1992). Looking at Old Photographs: Investigating the Teacher Tales That Novice Teachers Bring with Them (Report No. NCRTL-RR-92-4). East Lansing, MI: National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 346 082)

Dolaylı Referans
Metin İçi: (Komisar, aktaran Adıyeke 1999: 13)
Kaynakça: Dolaylı referans ile ilgili tüm bilgilere yer verilmelidir.

Film
Metin İçi: Kurtuluş (Öztan, 1996)
Kaynakça: Öztan, Z. (1996). Kurtuluş [Film]. Türkiye. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Televizyon Programı
Metin İçi:Sansürsüz (Bulut, 2009)
Kaynakça: Bulut, Y. (2009). Sansürsüz [TV Programı]. Med Yapım. İstanbul: Habertürk TV.

Radyo Programı
Metin İçi: Çeşm-i Siyah (Toprak, 2009)
Kaynakça: Toprak, A. (2009). Çeşm-i Siyah [Radyo Programı]. İstanbul: İstanbul Radyosu.

Yasa ve Yönetmelikler
Metin İçi: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun. (1995)
Kaynakça: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun. (1995). T.C. Resmi Gazete, 22311, 12 Haziran 1995.

Elektronik Makale ve Yayınlar
Metin İçi: (Özkan, 2006)
Kaynakça: Özkan, T. (2006). Sigorta Sektörünün Türkiye Ekonomisine Net Döviz Etkisi. Öneri Dergisi, T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Organı. Altı Aylık Dergi, Sayı: 25, Yıl:12, Cilt:7. 91-106. Erişim Tarihi: 16 Şubat 2007, http://sbe.marmara.edu.tr/oneri/ 

(Veri tabanında bulunan dergi makalesi)
Metin İçi: (Jacobson, 2006)
Kaynakça: Jacobson, J.W. (2006). A History of Facilitated Communication: Science, Pseudoscience, and Antiscience. American Psychologist, 50, 750-765. Retrieved January 12, 2006, PsycARTICLES veritabanı

Yazarsız Alıntılar
Metin İçi: (Türkiye Bankalar Birliği [TBB], 2009)
Kaynakça: Türkiye Bankalar Birliği [TBB]. (2009). Erişim Tarihi: 25 Kasım 2009,
http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/istatistiki_raporlar/Uc_Aylik_Banka_Bilgileri_(Son_Donem_Karsilastirmali)_/883/Tablolar/Tablo_1-Aktif_Buyuklugune_Gore_Banka_Siralamasi.xls

Son Kontrol Listesi
Aşağıdaki öğelerin mevcut olduğundan emin olun:
1. Yazar bilgileri eklendi.
E-posta adresi
Tam posta adresi
Telefon numarası
2. Gerekli tüm dosyalar yüklendi.
Makale metni
Telif Hakkı Anlaşması
3. Makale "yazım denetimi" ve "dilbilgisi denetimi" yapıldı.
4. Kaynakçada adı geçen tüm referanslar metinde alıntılanmıştır ve bunun tersi de geçerlidir.

Makale Gönder
Yapılan başvurularda, çalışmanın sorumlu yazarının (corresponding author) hesabı kullanılmalıdır. Başvuru ile ilgili bütün yazışmalar dergi sistemi üzerinden gönderilen elektronik posta ile sorumlu yazara iletilmektedir.
Makale dosyasını yüklerken, çift körleme hakemlik sürecinden dolayı bu dosyanın yazarın kimliğini deşifre edecek herhangi bir unsur içermediğinden emin olun.
Ayrı Ayrı Yüklemeniz Gereken Dosyalar:
1)
Makale Tam Metni
2) Yazar bilgilerine yer veren dosya
3) Telif Hakkı Bildirim Metni

Gönderim sırasında yazardan elektronik ortamda aşağıdaki taahhüt alınır:
1. Bu çalışmayı derginize göndermek için yetkiliyim/ortak yazarlar tarafından yetkilendirildim.
2. Makale orijinaldir, başka bir hakemli dergide resmi olarak yayınlanmamıştır, başka bir dergi tarafından değerlendirmeye alınmamıştır ve mevcut herhangi bir telif hakkı veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal etmemektedir.
3. Makalenin editoryal olarak yayımlanmak üzere kabul edilmesi halinde, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanslanacağını kabul ediyorum/ediyoruz.
4. Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin telif ve fikri mülkiyet hakları saklıdır. Yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca vuku bulacak hak talebi veya açılacak davalarda yayıncının hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu taahhüt eder(ler).
5. Yazar(lar), makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını taahhüt eder(ler).

Yayın İlkeleri
Yayın Etiği, daha yüksek editoryal işleme standartları oluşturmak için yazarlar, hakemler ve yayıncılar adına dürüstlük konusunda ısrar eden bir öz-düzenleme mekanizması olarak tanımlanabilir. Yayın için etik standartlar, yüksek kaliteli bilimsel yayınları, halkın bilimsel bulgulara güvenini ve insanların fikirlerine itibar edilmesini sağlamak için mevcuttur.
• Dürüst araştırmacılar, intihal yapmaz.
• Kaynakları hatalı belirtmez.
• Çürütemeyecekleri itirazları gizlemezler.
• Karşıt görüşleri çarpıtmazlar.
• Verileri yok etmez veya gizlemezler.

Hakemli çalışmalar, bilimsel yöntemi destekleyen ve hayata geçiren çalışmalardır. Bu noktada yayın sürecine dahil olan tüm tarafların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere uyması büyük önem taşımaktadır. The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi, araştırma ve yayın etiği konusunda ulusal ve uluslararası standartlara bağlıdır. Basın Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne uymaktadır. The Journal of Mesopotamian Studies (JMS), Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan Uluslararası Etik Yayıncılık İlkeleri’ni benimsemiştir. Ayrıca Türkiye Editörler Çalıştayı Kararlarına da uymayı taahhüt eder.
Basın Kanunu (Ulusal Mevzuat)
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Ulusal Mevzuat)
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi (Ulusal Mevzuat)
Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri (Uluslararası Kriterler)
Türkiye Editörler Çalıştayı Kararları (Ulusal Kriterler)

Tekrar Yayın
Tekrar yayın, aynı makalenin veya büyük ölçüde benzer makalelerin birden fazla dergide yayınlanmasıdır. Editör bu tür makaleyi incelemeden geri gönderir. Bundan sonra editör, tekrar yayına teşebbüs eden yazara belli bir süre ambargo uygulayabilir, yazarın daha önce yayın yaptığı dergide (belki de önceki makaleyi yayınlayan derginin editörü ile eşzamanlı duyuru olarak) kamuoyuna bu durumu açıklayabilir veya bu tedbirlerin hepsini birlikte uygulayabilir.

Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eşzamanlı olarak gönderilmesi
Yazarlar aynı makaleyi aynı anda birden fazla dergiye gönderemezler. Editör, olası eşzamanlı gönderimi öğrenirse, makaleyi alan diğer editör(ler)e danışma hakkını saklı tutar. Ayrıca editör, makaleyi incelemeden iade edebilir veya incelemeleri dikkate almadan reddedebilir veya bu kararı ilgili diğer editör(ler)le tartışarak alabilir ve yazarlardan belli bir süre makale başvurusu kabul etmemeye karar verebilir. Ayrıca yazarların işverenlerine yazabilir veya bu tedbirlerin hepsini birlikte hayata geçirebilir.

İntihali Engelleme Amaçlı Kontrol
Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmaktır.
The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi gönderilen tüm makaleleri intihal engellemek için taramaktadır. İncelenmeye sunulan çalışmalarda intihal olup olmadığını iThenticate, yazılımı kullanılarak kontrol edilir. Benzerlik oranın %20’den az olması beklenir. Benzerlik oranında asıl ölçü, yazarın atıf yapma ve alıntılama kuralların uymasıdır. Benzerlik oranı %1 göründüğü hâlde atıf ve alıntı usulünce yapılmamışsa yine intihal söz konusu olabilir. Bu açıdan atıf ve alıntı kuralları yazar tarafından bilinmeli ve dikkatlice uygulanmalıdır.
İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkâr edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

Sahtecilik
Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermektir.
Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmektir.

Katılımcıların Kişisel Verilerinin Korunması
The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi yasal olarak kamuya açık olmayan insan katılımcılarla ilgili kişisel veya hassas verileri veya materyalleri içeren tüm araştırmaların resmi etik incelemeye tabi olmasını şart koşar.

Araştırma Suistimali İddialarının Ele Alınması
The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi, COPE'un Başarılı Bir Yazı İşleri için Etik Araç Setine uyar. The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi editörleri; intihal, alıntı manipülasyonu, veri tahrifatı, veri uydurması ve diğer araştırma suiistimalinin meydana geldiği makalelerin yayınlanmasını önlemek için tedbir alacaktır. Hiçbir durumda The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisis editörleri bu tür bir suistimalin gerçekleşmesine bilerek izin vermeyecektir. The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi editörleri, dergilerinde yayınlanan bir makaleyle ilgili herhangi bir araştırma suistimali iddiasından haberdar olmaları durumunda, iddialarla ilgili olarak COPE’un yönergelerini izleyeceklerdir.

Etik İhlal Bildirimleri
Okurlar, . The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisinde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiklerinde ya da editoryal içerik ile ilgili (intihal, yinelenen makaleler vb.) herhangi bir şikâyetleri olduğunda jms@artuklu.edu.tr adresine e-posta göndererek bildirimde bulunabilir. Gelişmemiz için fırsat sağlayacağından başvuruları memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yaparız.

Düzeltme, Geri Çekme, Endişe İfadesi
Editörler, yayınlanan makalede, bulguları, yorumları ve sonuçları etkilemeyen küçük hatalar tespit edilirse düzeltme yayınlamayı düşünebilirler. Editörler, bulguları ve sonuçları geçersiz kılan büyük hatalar / ihlaller söz konusu olduğunda, makaleyi geri çekmeyi düşünmelidir. Yazarlar tarafından araştırma veya yayını kötüye kullanmaya yönelik olasılık söz konusu ise; bulguların güvenilir olmadığına ve yazarların kurumlarının olayı soruşturmadığına dair kanıtlar var veya olası soruşturma haksız veya sonuçsuz görünüyor ise, editörler endişe ifadesi yayınlamayı düşünmelidir. Düzeltme, geri çekme veya endişe ifadesi ile ilgili olarak COPE ve ICJME yönergeleri dikkate alınır.

Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını
The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) Dergisi, bilimsel süreli yayıncılıkta etik güvence oluşturmak amacıyla, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini benimsemektedir. Bu kapsamda dergiye gönderilen çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulmalıdır:
1) Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için (etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
2) Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

Özel Sayı Yayımlama Politikası
Dergimizde Yayın Kurulu'nun talebi üzerine yılda bir kez özel sayı yayımlanabilir. Özel sayıda yer alması için gönderilen makaleler önce Editöryal ön incelemeye tabi tutulur. Sonra derginin yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir ve intihali önlemek için benzerlik tarama yapılır. Bu aşamalardan sonra çift taraflı kör hakemleme modelinin kullanıldığı hakem değerlendirmesi sürecine alınır.

Editöryal Gizlilik Yükümlülüğü
The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi editörleri, gönderilen tüm yazıları gizli belgeler olarak ele alır; bu, yazarların izni olmadan bir yazı hakkındaki bilgileri kimseye ifşa etmeyecekleri anlamına gelir. Makale inceleme sürecinde şu kişiler makalelere erişebilir: Editörler, Hakemler, Yayın Kurulu Üyeleri. Bir yazıyla ilgili ayrıntıların yazarların izni olmadan üçüncü bir şahsa iletilebileceği tek durum, editörün ciddi araştırma suistimalinden şüphelenmesidir.

Bilimsel Suistimal İddiaları-Şüpheleri
Bilimsel suistimalin farklı tanımları vardır. The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi büyük yayın etiği kurumları tarafından oluşturulan rehberliği takip ederken bu sorunları vaka bazında ele alıyoruz. Editör, etik ihlalden şüphelenirse veya bir ihlal iddiası olursa harekete geçmekle yükümlüdürler. Bu görev hem yayınlanmış hem de yayınlanmamış makaleleri kapsar. Editör, olası suistimallerle ilgili endişeleri dile getiren makaleleri basitçe reddetmemelidir. Etik olarak iddia edilen davaları takip etmekle yükümlüdür. Editör, uygun olduğunda COPE akış şemalarını izlemelidir. Editörler, öncelikle görevi kötüye kullandığından şüphelenilen kişilerden bir yanıt istemelidir. Yanıttan memnun kalmazlarsa, ilgili işverenlerden veya kurumdan araştırma yapmasını istemelidir. Editör, iddia edilen suistimalle ilgili uygun bir soruşturmanın yürütülmesini sağlamak için tüm makul çabayı göstermelidir; bu olmazsa, editör soruna bir çözüm bulmak için ısrar etmek için tüm makul girişimleri yapmalıdır. Bu zahmetli ama önemli bir görevdir.

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi, COPE'un Başarılı Bir Yazı İşleri için Etik Araç Setine uyar. The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi editörleri; intihal, alıntı manipülasyonu, veri tahrifatı, veri uydurması ve diğer araştırma suiistimalinin meydana geldiği makalelerin yayınlanmasını önlemek için tedbir alacaktır. Hiçbir durumda The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi veya editörleri bu tür bir suistimalin gerçekleşmesine bilerek izin vermeyecektir. The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi editörleri, dergilerinde yayınlanan bir makaleyle ilgili herhangi bir araştırma suistimali iddiasından haberdar olmaları durumunda, iddialarla ilgili olarak COPE’un yönergelerini izleyeceklerdir.

Hakemler, araştırma veya yayının suistimalinden şüphelendiklerinde durumu Editöre iletmelidir. Editör, COPE tavsiyelerine uyarak gerekli işlemleri yürütmekle görevlidir.

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisi aşağıdaki veya benzeri konularda suistimal iddialarıyla karşılaştığında COPE akış şemalarına uygulamayı taahhüt eder.
• Tekrar yayından şüphelenildiğinde yapılacaklar
• İntihalden şüphelenildiğinde yapılacaklar
• Uydurma verilerden şüphelenildiğinde yapılacaklar
• Yazarlık değişikliği taleplerinde yapılacaklar
• Açıklanmamış çıkar çatışması durumundan şüphelenildiğinde yapılacaklar
• Haksız veya hediye yazarlıktan şüphelenildiğinde yapılacaklar
• Bir yazıda etik probleminden şüphelenildiğinde yapılacaklar
• Etik ihlal şüphesi e-posta vb. ile doğrudan haber verildiğinde yapılacaklar
• Sosyal medya aracılığıyla etik ihlal şüphesi duyurulduğunda yapılacaklar

Şikayet Prosedürü
Bu prosedür, The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisinin veya yayın kurulumuzun sorumluluğunda olan içerik, prosedürler veya politikalarla ilgili şikayetler için geçerlidir. Şikayetler, iyileştirme için bir fırsat ve teşvik sağlayabilir ve hızlı, nazik ve yapıcı bir şekilde yanıt vermeyi amaçlıyoruz.
Şikâyet, The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisinin veya yazı işleri ekibimizin sorumluluğunda olan içerik, prosedürler veya politikalarla ilgili olmalıdır. Şikayetler doğrudan jms@artuklu.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir ve gizli olarak ele alınacaktır. Editör, şikayetlere anında yanıt verir. Editör, şikayetlerle ilgili COPE akış şemasında belirtilen prosedürü takip eder.
Şikayetler, editör ekibinin ilgili üyesi tarafından incelenir ve çözülemezse şu süreçler izlenir:
Bu ilk yanıtın yetersiz olduğu düşünülürse, şikayetçi, şikayetinin derginin daha kıdemli bir üyesine iletilmesini talep edebilir.
Şikayetçi hoşnut kalmazsa, şikayetler baş editöre iletilebilir.
Mümkünse iki hafta içinde tam bir yanıt verilecektir.
COPE, bilimsel dergilerin editörleri için bir uygulama kodu yayınlar. Bu editörler, dergiler ve yayıncılarla olan anlaşmazlıkların çözümünü kolaylaştıracaktır ancak yalnızca derginin kendi şikâyet prosedürleri tükendikten sonra buraya başvuru yapılabilir.

İtiraz Süreci
Editörler ve hakemler tarafından yapılan değerlendirmelere dair ciddi itirazları memnuniyetle karşılıyoruz. Bilimsel içeriğini yanlış anladığımız için makalenizi reddettiğimizi düşünüyorsanız, lütfen jms@artuklu.edu.tr adresinden editör ekibimize bir itiraz mesajı gönderin. Bu aşamada makalenizin gözden geçirilmiş bir versiyonunu göndermeye çalışmayın. İtiraz mektubunuzu okuduktan sonra itirazınızın haklı olduğunu anlarsak, sizi makalenizin gözden geçirilmiş bir versiyonunu göndermeye davet edebiliriz. Böylece çalışmanız dış hakem sürecine tekrar gönderilir. Lütfen itiraz mektubuna mümkün olduğunca fazla ayrıntı ekleyin. Son olarak, her makale için yalnızca bir itirazı dikkate alabiliriz, bu yüzden lütfen itirazınızı net bir şekilde ortaya koymak için ayrıntılı şekilde mektubu yazmaya zaman ve çaba harcayın - bir şansınız var, bu yüzden onu iyi kullanın. Reddedilen makaleler üzerinde uzun süreli müzakerenin genellikle hem yazarlar hem de editörler için tatmin edici olmadığını gördük, bu nedenle aynı çalışma için birden fazla itirazı işleme almıyoruz.

Çıkar Çatışmaları
Çıkar çatışması, birincil bir çıkarla ilgili mesleki yargı, ikincil bir çıkardan (mali kazanç veya kişisel rekabet gibi) etkilenebildiğinde ortaya çıkar. Bir makaleyi nasıl ele alacağımıza dair en iyi kararı verebilmek için yazarların rekabet halindeki çıkarlarını bilmemiz gerektiğine ve makaleyi yayınlarsak okuyucuların da bunları bilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Kişinin yaptığı işte çelişkiye düşmesine yol açacak, objektifliğini önemli oranda bozabilecek veya herhangi bir kişi ya da kuruluş lehine adil olmayan avantaj sağlayabilecek herhangi finansal ya da diğer tür çıkarlardır. Araştırmanın yürütülmesi ve makalenin hazırlanması sürecinde alınan tüm mali destek kaynakları ve sponsorların çalışmadaki rolü açıklanmalıdır. Finansman kaynağı yoksa bu da belirtilmelidir. Açıklanması gereken olası çıkar çatışması örnekleri arasında danışmanlıklar, maaş alımı, hibeler yer alır. Potansiyel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken aşamada açıklanmalıdır.

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisinin tarafsız incelemeyi sağlamak için editörlerden, çalışanlardan veya yayın kurulu üyelerinden gelen gönderileri ele almak için belirlenmiş bir süreci vardır. Bu tür gönderiler öncelikle başka dergilere yönlendirilir. Bunun mümkün olmaması halinde gönderinin sahibinin dergideki görevi askıya alınır. Bu gönderiler çift taraflı hakemleme sürecinde incelenir.

Editör, kendisinin veya aile üyeleri tarafından yazılmış makalelerle ilgili kararlarda yer almamalıdır. Ayrıca, böyle bir çalışma, derginin tüm olağan prosedürlerine tabi olmalıdır. Editör, yazarlar ve hakemler tarafından olası çıkar çatışmalarının ifşa edilmesiyle ilgili ICMJE yönergelerini uygulamalıdır.

Araştırma Etiği İlkeleri
The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) dergisinin araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.
Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.
Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.
Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.
Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.
İnsan denekler ile yapılan deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.
Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.
İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) Dergisine makale gönderim ve süreç işletimi ücretsizdir. Makale gönderene yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmediği gibi hakemlere de değerlendirme ücreti ödenmemektedir.

29370

The Journal of Mesopotamian Studies (JMS) Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.