Yazarlar için

MAKALE YAZIM KLAVUZU

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiyede Yaşayan Diller Enstitüsü’nün bilimsel bir yayım organı olan The Mesopotamia Studies Dergisi, ulusal hakemli bir dergi olup altı ayda bir (Ağustos-Şubat) ve yılda iki sayı olarak yayımlanacaktır. Dergide Kürt, Arap ve Süryani kültürü, dili ve edebiyatı alanlarında akademik nitelik taşıyan ve Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Süryanice dillerinde yazılacak olan bilimsel çalışmalara yer verilecektir.

1.Genel Kurallar

 

a.       Mesopotamia Studies Dergisi, Kürdoloji, Arabiyat ve Süryaniyat alanlarıyla ilgili sosyal bilimler üzerine makaleler yayımlayacaktır.

 

b.      Mesopotamia Studies Dergisi, söz konusu alanlar kapsamında dilbilim, edebiyat, edebiyat eleştirisi, kültür, sanat, folklor, ekonomi, toplum vb. ile ilgili sosyal bilimler üzerine her çeşit yazıya akademik bir yöntemle yer verecektir.

 

c.       Mesopotamia Studies Dergisi, yılda iki sayı yayımlanacaktır. Yayım dili, Kürtçe (bütün lehçeleriyle), Türkçe, arapça, Süryanice ve İngilizce’dir. Prensip olarak Mezopotamia Studiesê’nin her sayısında, makalelerin en %50’si Kürtçe olacaktır. Kürtçe lehçelerindeki bütün makalelerin Kürtçe Latin Alfabesiyle yazılması gerekmektedir.

 

d.      Mezopotamia Studies’a gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde, herhangi bir şekilde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Eğer makale daha önce bir sempozyum, kongre ya da toplantıya sunulmuşsa sunum yeri ve tarihinin belirtilmesi şartıyla yayımlanabilir. Makalenin bütün sorumluluğu, yazarına aittir.

 

e.       Makalelerin özet, makale metni ve referanslar kısmı Times New Roman karekterli ve 12 punto olmalıdır, dipnotlar ise 10 punto olmalıdır. Sağ ve sol kenar boşlukları 2.5 cm, alt ve üst boşluklar 3 cm olmalıdır. Bütün olarak makale 30 sayfadan uzun olmamalıdır. Sayfa numaraları sayfa altına yazılmalıdır.

 

f.       Makalede başlık dizimi şu şekilde izlenmelidir: Makalenin başlığı, yazarın ismi, özet, makale metni, referans.

 

g.      Özet hem makalenin yazıldığı dil hem de İngilizce ve Türkçe ile yazılmalı, ayrıca sonunda başlıca kelimelerin olması gerekmektedir.

 

h.      Makaleyi yayımlama hakkı Mesopotamia Studies Dergisine aittir. Fakat yazar, ilk defa Mesopotamia Studies Dergisi’nde yayımladığını belirtmek şartıyla makalesini başka bir yerde yayımlayabilir.

 

i.        Makalenin doc ve pdf formatıyla şu mail adresine gönderilmesi gerekmektedir: mezopotamyastudies@gmail.com

 

2. Değerlendirme Süreci

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler iki değerlendirme sürecinden geçer. Birinci süreçte makale, derginin editör kurulu tarafından değerlendirilir. Eger makale bu ilk süreçten geçerse iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmesinden sonra değerlendirme notları yazarlara gönderilir. Yazarlar bu notlara göre makalelerini düzelttikten sonra tekrar editöre gönderirler ve akabinde editör yazıyı basıma hazır hale getirir.

3. Alıntı ve Referans Kuralları

Mesopotamia Studies Dergisi, alıntı ve referanslar için hem APA (Metin İçi) sistemini hem de Klasîk (Metin Altı) sistemini kabul eder.

Her iki sistemin örnekleri için aşağı bakınız:

              a. Metin içi Kaynak (APA) ve Kaynakça Gösterimi Sistemi

Tek Yazarlı Kitap

 

Metin İçi

(Say, 1999: 72)

 

Kaynakça

Say, A. (1999). Müzik Tarihi.  (9.Baskı). İstanbul: Pan Yayınları.

 

İki Yazarlı Kitap

 

Metin İçi

(Kökdemir ve Demirutku, 2000: 148)

 

Kaynakça

Kökdemir, D. ve Demirutku, K. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara:  Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

 

Üç Yazarlı Kitap

 

Metin İçi

(Kökdemir, Şenocak ve Demirutku, 2000: 148)

 

Kaynakça

Kökdemir, D., Şenocak, C. ve Demirutku, K. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara:  Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

 

Yazar Sayısı Üçten Fazla

 

Metin İçi

(Kökdemir ve diğ., 2000: 148)

 

Kaynakça

Kökdemir, D., Şenocak, C., Demirutku, K., Yusufi, F., Özyurt, R. (2000). Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara:  Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

 

Aynı Yazar, Aynı Yılda Birden Fazla Yayın

 

Metin İçi

(Harvey, 1999 a: 148)

 

Kaynakça

Harvey, D. (1999 a). The Urbanization of Capital. Oxford: Blackwell. Harvey, D. (1999 b). The Conciousnes and Spatial Structures. Londra: Macmillan.

 

Kitaptan Bölüm

 

Metin İçi

(Şimşek, 2000: 154)

 

Kaynakça

Şimşek H. (2000). Nitel araştırmanın planlanması. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri   (2. baskı) içinde (49-91). Ankara: Seçkin Yayınları.

 

Çeviri Kitap

 

Metin İçi

(Harvey, 1999: 148)

 

Kaynakça

Harvey, D. (1999). Müzik Tarihi. A. Coşkun (Çev). İstanbul: Pan Yayınları.

 

Kitaplardaki Çeviri Makale

 

Metin İçi

(Harvey, 1999: 148)

 

Kaynakça

Harvey, D. (1999 ). Modern Dünyada Sanat. A. Can (Çev). Modern Sanat. Ankara: Pan Yayınları, 10, 25-40.

 

Tek Editörlü Kitap

 

Metin İçi

(Karancı, 2005: 148)

 

Kaynakça

Karancı, A.N. (Ed.). (2005). Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 

İki Editörlü Kitap

 

Metin İçi

(Savaşır ve Şahin, 1997: 148)

 

Kaynakça

Savaşır, I. ve N. H. Şahin (Ed.). (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği

 

Editörlü Kitaptan Bölüm

 

Metin İçi

(Sucuoğlu, 1997: 148)

 

Kaynakça

Sucuoğlu, B. (1997). Özürlü Çocukların Aileleri ile Yapılan Çalışmalar. A. N. Karancı (Ed.). Farklılıkla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği İçinde (35-56). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

 

Tek Yazarlı Dergi Makalesi

 

Metin İçi

(Özkan, 2007)

 

Kaynakça

Özkan, T. (2007). The Effects of the 2001 Economic Crisis on the Insurance Industry in Turkey: Increasing the Share of Foreign Capital. The Business Review, Cambridge. 9 (1),  The USA, 230-236.

 

Ansiklopedi Makalesi

 

Metin İçi

(Warrens, 1997)

 

Kaynakça

Warrens, A.(1997). Mental retardation and environment. International Encyclopedia of Psychiatry. Psycology, Psychonalysis and Nerology içinde (c.7, 202-207). New York: Aesculapius Publishers.

 

Dergilerdeki Çeviri Makale

 

Metin İçi

(Bernard, 1991)

 

Kaynakça

Bernard, A. (1991). Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümlenmesinde Yeni Yaklaşımlar. R. Sirmen (Çev.). Dış Politika Dergisi. 7, 110-132.

 

Kitaplarda Yayınlanan Çeviri Makale

 

Metin İçi

(Demac, 1991)

 

Kaynakça

Demac, A. (1991). İletişim Uyduları ve Üçüncü Dünya. Y. Kaplan (Der. ve Çev.). Enformasyon Devrimi Efsanesi. Kayseri: Rey Yayıncılık.

 

Tezler ve Yayınlanmamış Çalışmalar

 

Metin İçi

(Üstünipek, 1998: 182)

 

Kaynakça

Üstünipek, M. (1998). Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Sanat Yapıtı Piyasası. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: MSÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Dergi Makalesi (Yazarsız)

 

Metin İçi

(“Blood Business,” 1998)

 

Kaynakça

The Blood Business. (1992, September 11). Time, 97, 47-48.

 

Gazete Makalesi (Yazarsız)

 

Metin İçi

(“Amazing Amazon Region,” 1998)

 

Kaynakça

Amazing Amazon Region. (1998, January 12). New York Times, s.11.

 

Raporlar ve Bültenler

 

Metin İçi

(Mead, 1992)

 

Kaynakça

Mead, J.V. (1992). Looking at Old Photograaps: Investigating the Teacher Tales That Novice Teachers Bring with Them (Report No. NCRTL-RR-92-4). East Lansing, MI:National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 346 082)

 

Dolaylı Referans

 

Metin İçi

(Komisar, aktaran Adıyeke 1999: 13)

 

Kaynakça

Dolaylı referans ile ilgili tüm bilgilere yer verilmelidir.

 

Film

 

Metin İçi

Kurtuluş (Öztan, 1996)

 

Kaynakça

Öztan, Z. (1996). Kurtuluş [Film]. Türkiye. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

 

Televizyon Programı

 

Metin İçi

Sansürsüz (Bulut, 2009)

 

Kaynakça

Bulut, Y. (2009). Sansürsüz [TV Programı]. Med Yapım. İstanbul: Habertürk TV.

 

Radyo Programı

 

Metin İçi

Çeşm-i Siyah (Toprak, 2009)

 

Kaynakça

Toprak, A. (2009). Çeşm-i Siyah [Radyo Programı]. İstanbul: İstanbul Radyosu.

 

Yasa ve Yönetmelikler

 

Metin İçi

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun. (1995)

 

Kaynakça

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanununun Bazı Maddelerinin  Değiştirilmesine İlişkin Kanun. (1995). T.C. Resmi Gazete, 22311, 12 Haziran 1995.

 

Elektronik Makale ve Yayınlar

 

Metin İçi

(Özkan, 2006)

 

Kaynakça

Özkan, T. (2006). Sigorta Sektörünün Türkiye Ekonomisine Net Döviz Etkisi.   Öneri Dergisi, T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Organı. Altı Aylık Dergi, Sayı: 25, Yıl:12, Cilt:7. 91-106. Erişim Tarihi: 16 Şubat 2007, http://sbe.marmara.edu.tr/oneri/

 

(Veri tabanında bulunan dergi makalesi)

 

Metin İçi

(Jacobson, 2006)

 

Kaynakça

Jacobson, J.W. (2006). A History of Facilitated Communication: Science, Pseudoscience, and Antiscience. American Psychologist, 50, 750-765. Retrieved January 12, 2006, PsycARTICLES veritabanı

 

Yazarsız Alıntılar

Metin İçi

(Türkiye Bankalar Birliği [TBB], 2009)

Kaynakça

Türkiye Bankalar Birliği [TBB]. (2009). Erişim Tarihi: 25 Kasım 2009, http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/istatistiki_raporlar/Uc_Aylik_Banka_Bilgileri_(Son_Donem_Karsilastirmali)_/883/Tablolar/Tablo_1-Aktif_Buyuklugune_Gore_Banka_Siralamasi.xls

 

b. Klasik Metin Altı Atıf/Dipnot ve Kaynakça Gösterme Sistemi

Tek Yazarlı Kitap

Dipnot

Ahmed Say, Müzik Tarihi, Pan Yayınları, İstanbul, 1999, 72.

Kaynakça

Say, Ahmet, Müzik Tarihi, Pan Yayınları, İstanbul, 1999.

İki Yazarlı Kitap

 

Dipnot

Doğan Kökdemir, Kürşad Demirutku, Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Ankara, 2000, 148.

 

Kaynakça

Kökdemir, Doğan, Demirutku, Kürşad, Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı, Ankara, 2000.

 

Üç Yazarlı Kitap

 

Dipnot

Doğan Kökdemir, Kürşad Demirutku ve C. Şenocak, Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Ankara, 2000, 148.

 

Kaynakça

Kökdemir, Doğan, Demirutku, Kürşad ve Şenocak, C, Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı, Ankara, 2000.

 

Üçten Fazla Yazarlı Kitap

 

Dipnot

 

Doğan Kökdemir ve Diğerleri, Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Ankara, 2000, 148.

 

Kaynakça

Kökdemir, Doğan, Demirutku, Kürşad ve Şenocak, C, Yusufi, F., Özyurt, R., Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı, Ankara, 2000.

 

Yazar Adı Olarak Bir Kurum

 

Dipnot

Kurumun Adı, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı, Sayfa Numarası.

 

Kaynakça

Kurumun Adı, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı.

 

Yazar Adı Yok

 

Dipnot

Yayın Adı, Konu Adı, Yıl, Sayfa Numarası.

 

Kaynakça

Yayın Adı, Konu Adı, Yıl.

 

Çeviren

 

Dipnot

D. Harvey, Müzik Tarihi, A. Coşkun (Çev.), Pan Yayınları, İstanbul, 1999, 148.

 

Kaynakça

Harvey, D., Müzik Tarihi, A. Coşkun (Çev.), Pan Yayınları, İstanbul, 1999.

 

Ansiklopedi

Dipnot

A. Warrens, “Mental retardation and environment”, International Encyclopedia of Psychiatry, Psycology, Psychonalysis, Aesculapius Publishers, New York, 1997, c. 7, 202-207.

Kaynakça

Warrens, A., “Mental retardation and environment”, International Encyclopedia of Psychiatry, Psycology, Psychonalysis, c. 7, Aesculapius Publishers, New York, 1997.

Tek Editörlü Kitap

 

Dipnot

A. Nuray Karancı (Ed.), Farklılıklarla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 2005, s. 148.

 

Kaynakça

Karancı, A. Nuray (Ed), Farklılıklarla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 2005.

 

İki Editörlü Kitap

 

Dipnot

Işık Savaşır ve Nesrin Şahin (Ed.), Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 1997, s. 148.

 

Kaynakça

Savaşır, Işık ve Şahin Nesrin (Ed.), Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 1997.

 

Editörlü Kitaptan Bölüm

Dipnot

Bülbin Sucuoğlu, “Özürlü Çoçukların Aileleri ile Yapılan Çalışmalar”, Farklılıklarla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği içinde (35-56), Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 2005.

Kaynakça

Sucuoğlu, Bülbin, “Özürlü Çoçukların Aileleri ile Yapılan Çalışmalar”, Farklılıklarla Yaşamak Aile ve Toplumun Farklı Gereksinimleri Olan Bireylerle Birlikteliği, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 2005, s. 35-56.

Tek Yazarlı Süreli Yayınlar

Dipnot

Turgut Özkan, “The Effects of the 2001 Economic Crisis on the Insurance Industry in Turkey: Increasing the Share of Foreign Capital”, The Business Rewiew, C. 9(1), s. 230-236.

Kaynakça

Özkan, Turgut, “The Effects of the 2001 Economic Crisis on the Insurance Industry in Turkey: Increasing the Share of Foreign Capital”, The Business Rewiew, C. 9(1), s. 230-236.

Yazarsız Süreli Yayınlar

Dipnot

The Business Rewiew, “The Effects of the 2001 Economic Crisis on the Insurance Industry in Turkey: Increasing the Share of Foreign Capital”, C. 9(1), s. 230-236.

Kaynakça

The Business Rewiew, “The Effects of the 2001 Economic Crisis on the Insurance Industry in Turkey: Increasing the Share of Foreign Capital”, C. 9(1), s. 230-236.

Kutsal Kitaplar

 

Dipnot

Kutsal Kitabın Adı, Surenin Adı, Sure/Ayet No.

 

Kaynakça

Kutsal Kitabın Adı

 

Sözlük

 

Dipnot

Kürtçe Standart Sözlük, “lihevkirin”, Fono, İstanbul, 2015.

 

Kaynakça

Kürtçe Standart Sözlük, “lihevkirin”, Fono, İstanbul, 2015.

 

Yayınlanmamış Tezler

 

Dipnot

Mehmet Üstünipek, “Cumhuriyyetten Günümüze Türkiye’de Sanat Yapıtı Piyasası”, (Doktora Tezi, MSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1998), s.182.

 

Kaynakça

Üstünipek, Mehmet, “Cumhuriyyetten Günümüze Türkiye’de Sanat Yapıtı Piyasası”, (Doktora Tezi, MSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul, 1998.

 

Mahkeme Kararları

 

Dipnot

Karar Veren Mahkemenin Adı, Karar Tarihi, Numarası (Kararın Yayımlandığı Kaynağın Adı, Ay Yıl).

 

Kaynakça

Karar Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi Numarası (Kararın Yayınlandığı Kaynağın Adı, Ay Yıl), Kaynağın Sayfa Aralığı.

 

İnternet – Yazar Adı Olarak Bir Kurum

 

Dipnot

Kurumun Adı, Yayının Adı, Yıl, İnternet Adresi (erişim tarihi için gün ay yıl).

 

Kaynakça

Kurumun Adı, Yayının Adı, Yıl, İnternet Adresi (erişim tarihi için gün ay yıl).

 

İnternet – İnternette Yayımlanan Dergi Makalesi

 

Dipnot

Turgut Özkan, “Sigorta Sektörünün Türkiye Ekonomisine Net Döviz Etkisi”, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Organı, Altı Aylık Dergi, Yıl: 12, http://sbe.marmara.edu.tr/oneri/ (erişim tarihi 16 Şubat 2007), s. 91-106.

 

Kaynakça

Özkan, Turgut, “Sigorta Sektörünün Türkiye Ekonomisine Net Döviz Etkisi”, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Organı, Altı Aylık Dergi, Cilt: 7, s. 91-106, http://sbe.marmara.edu.tr/oneri/ (erişim tarihi 16 Şubat 2007)

 

Kongrede Sunulan Yayınlar

 

Dipnot

Yazarın Adı Soyadı, “Makalenin Adı”, Kongrenin Adı, Yayın Yeri, Yayınlayan, Gün Ay Yıl, Sayfa Numarası.

 

Kaynakça

Yazarın SOYADI, Adı, “Makalenin Adı”, Kongrenin Adı, Yayın Yeri Tarih (gün-ay-yıl), Makalenin Sayfa Aralığı.

 

Raporlar

 

Dipnot

Yazarın Adı Soyadı, “Raporun Başlığı”, Raporun Adı, Yayın Yeri Yıl, Sayfa Numarası.

 

Kaynakça

Yazarın SOYADI, Adı, “Raporun Başlığı”, Raporun Adı, Yayın Yeri Yıl.

 

Yazarsız Raporlar

 

Dipnot

Raporu Yayınlayan Yerin Adı, Raporun Adı, Yayın Yeri Yıl, Sayfa Numarası.

 

Kaynakça

Raporu Yayınlayan Yerin Adı, Raporun Adı, Yayın Yeri Yıl.

 

Seminerler

 

Dipnot

Yazarın Adı Soyadı, “Konunun Başlığı”, Seminerin Adı, Yapıldığı Yer Tarih (gün-ay-yıl), Sayfa Numarası.

 

Kaynakça

Yazarın SOYADI, Adı, “Konunun Başlığı”, Seminerin Adı, Yapıldığı Yer Tarih (gün-ay-yıl), Konunun Sayfa Aralığı.

 

Standartlar

 

Dipnot

Standardın Adı, Kurumun Adı, Yayın Yeri Yıl, Sayfa Numarası.

 

Kaynakça

Standardın Adı, Kurumun Adı, Yayın Yeri Yıl.

 

Broşür

 

Dipnot

Kurumun Adı, “Broşürün Başlığı”, Baskı Sayısı [Broşür] Yıl.

 

Kaynakça

Kurumun Adı, “Broşürün Başlığı”, Baskı Sayısı [Broşür] Yıl.

 

Gazete (Yazarlı)

 

Dipnot

Atilla Dorsay, “Başarıya Götüren Bir Büyük Tutkunun Hikayesi”, T24, (1-Nisan-2016).

 

Kaynakça

Dorsay, Atilla, “Başarıya Götüren Bir Büyük Tutkunun Hikayesi”, T24, 1-(Nisan-2016).

 

Gazete (Yazarsız)

 

Dipnot

New York Times, “Amazing Amazon Region”, (12-January-1998).

 

Kaynakça

New York Times, “Amazing Amazon Region”, (12-January-1998).

 

Gazete (Yazarsız ve Başlıksız)

 

Dipnot

New York Times, (12-January-1998).

 

Kaynakça

New York Times, (12-January-1998).